പരിശുദ്ധനായ പരുമല തിരുമേനിയുടെ ഓർമ്മപ്പെരുനാളിന് പരുമല പാത്രിയർക്കാ സെന്റർ പൊൻപ്രഭയിൽ.

പരിശുദ്ധനായ പരുമല ഗിവരുഗ്ഗീസ് മോർ ഗ്രീഗോറിയോസ് പിതാവിന്റെ ഓർമ്മപ്പെരുനാളിന് പരുമല പാത്രിയർക്കാ സെന്റർ പൊൻപ്രഭയിൽ.

  

Be the first to comment on "പരിശുദ്ധനായ പരുമല തിരുമേനിയുടെ ഓർമ്മപ്പെരുനാളിന് പരുമല പാത്രിയർക്കാ സെന്റർ പൊൻപ്രഭയിൽ."

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


No announcement available or all announcement expired.