പള്ളി പ്രതിനിധി യോഗത്തിൽ കേന്ദ്ര ഭരവാഹികളായ് മത്സരിക്കുന്ന സഥാനാർത്ഥികളുടെ ലിസ്റ്റ്.

യാക്കോബായ സുറിയാനി സഭയുടെ 2018 നവംബർ മാസം നടക്കുന്ന പള്ളി പ്രതിനിധി യോഗത്തിൽ കേന്ദ്ര ഭരവാഹികളായ് മത്സരിക്കുന്ന സഥാനാർത്ഥികളുടെ ലിസ്റ്റ്.

No announcement available or all announcement expired.