മീഖായേൽ മാർ ദീവന്നാസിയോസ് തിരുമേനിയുടെ ഓർമ്മപ്പെരുന്നാൾ

മലങ്കരയുടെ ഗർജ്ജിക്കുന്ന സിംഹം ” പുണ്യശ്ലോകനായ മീഖായേൽ മാർ ദീവന്നാസിയോസ് തിരുമേനിയുടെ ഓർമ്മപ്പെരുന്നാൾ ജനുവരി 16, 17, 18  തീയതികളിൽ പാണംപടി വി. മർത്തമറിയം യാക്കോബായ പള്ളിയിൽ പൂർവ്വാധികം ഭംഗിയായി കോണ്ടാടുന്നു.

Be the first to comment on "മീഖായേൽ മാർ ദീവന്നാസിയോസ് തിരുമേനിയുടെ ഓർമ്മപ്പെരുന്നാൾ"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


No announcement available or all announcement expired.