മോർ ഏലിയാസ് സ്നേഹ ഭവൻ നസ്റേത്ത് ബ്ലോക്കിന്റെ കൂദാശചെയ്തു

മോർ ഏലിയാസ് സ്നേഹ ഭവൻ നസ്റേത്ത് ബ്ലോക്കിന്റെ കൂദാശയും മദർ സുപ്പീരയറിന്റെ 25-ാം വർഷ വൃതവാഗ്ദാനത്തിന്റെ ജൂബിലിയും അഭി.സഖറിയാസ് മോർ പോളികാർപ്പോസ് തിരുമേനിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്നപ്പോൾ.

  

Be the first to comment on "മോർ ഏലിയാസ് സ്നേഹ ഭവൻ നസ്റേത്ത് ബ്ലോക്കിന്റെ കൂദാശചെയ്തു"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


No announcement available or all announcement expired.