പരിശുദ്ധ അത്താനാസിയോസ്‌ വലിയ തിരുമേനിയുടെ മെത്രാഭിഷേക ശതാബ്‌ദി സ്മരണിക പ്രകാശനം ചെയ്തു

 

 

പരിശുദ്ധ അത്താനാസിയോസ്‌ വലിയ തിരുമേനിയുടെ മെത്രാഭിഷേക ശതാബ്‌ദി സ്മരണിക പ്രകാശനം ചെയ്തു

 

Be the first to comment on "പരിശുദ്ധ അത്താനാസിയോസ്‌ വലിയ തിരുമേനിയുടെ മെത്രാഭിഷേക ശതാബ്‌ദി സ്മരണിക പ്രകാശനം ചെയ്തു"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


No announcement available or all announcement expired.