പരിശുദ്ധ പാത്രിയർക്കീസ് ബാവയുടെ ബഹ്റൈൻ ശ്ലൈഹീക സന്ദർശനവും ബഹ്റൈൻ പള്ളിയുടെ വിശുദ്ധമൂറോൻ കൂദാശയും.

അന്ത്യോഖ്യയുടെയും കിഴക്കൊക്കെയുടെയും പരിശുദ്ധ പത്രോസിന്റെ ശ്ലൈഹിക സിംഹാസനത്തിൽ ഭാഗ്യമോടെ വാണരുളന്ന, ആകമാന സുറിയാനി സഭയുടെ പരമ മേലദ്ധ്യക്ഷൻ മൊറാൻ മോർ ഇഗ്നാത്തിയോസ് അപ്രേം ദ്വിതീയൻ പാത്രിയർക്കീസ് ബാവ തിരുമനസ്സിന്റെ പ്രഥമ ബഹ്റൈൻ ശ്ലൈഹീക സന്ദർശനവും ബഹ്റൈനിൽ പുനർനിർമ്മിച്ച സെന്റ് പീറ്റേഴ്സ് യാക്കോബായ സുറിയാനി പള്ളിയുടെ വിശുദ്ധമൂറോൻ കൂദാശയും. പള്ളിയുടെ…

Read More

Malankara Vision Live webcasting the Holy Mooron Consecration of newly renovated St. Peters Jacobite Syrian Orthodox Church, Bahrain..... November 22 & 23....

No announcement available or all announcement expired.