മഞ്ഞനിക്കര തിര്‍ത്ഥാടനം കഴിഞ്ഞ് മണര്‍ക്കാടുപള്ളി സന്ദര്‍ശിക്കാനായ് പോകുന്ന ഭക്തജനങ്ങള്‍ക്ക് പുതുപ്പള്ളി സെന്റ് ജോര്‍ജ് പാത്രിയര്‍ക്കാ പള്ളിയില്‍ നേര്‍ച്ചകഞ്ഞി നല്‌കി

 

 

 

 

Be the first to comment on "മഞ്ഞനിക്കര തിര്‍ത്ഥാടനം കഴിഞ്ഞ് മണര്‍ക്കാടുപള്ളി സന്ദര്‍ശിക്കാനായ് പോകുന്ന ഭക്തജനങ്ങള്‍ക്ക് പുതുപ്പള്ളി സെന്റ് ജോര്‍ജ് പാത്രിയര്‍ക്കാ പള്ളിയില്‍ നേര്‍ച്ചകഞ്ഞി നല്‌കി"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


No announcement available or all announcement expired.