എൽദോ ബാവായുടെ പെരുന്നാളിന് തുടക്കമായ്

മഹാ പരിശുദ്ധനായ എൽദോ മാർ ബസേലിയോസ് ബാവായുടെ 332 ആം ഓർമ പെരുന്നാളിന് മലങ്കരയുടെ യാക്കോബ് ബുർദനോ ശ്രേഷ്ഠ കാതോലിക്ക ആബൂൻ മോർ ബസേലിയോസ് തോമസ് പ്രഥമൻ ബാവ തിരുമനസുകൊണ്ട് കോടി ഉയർത്തുന്നു

Be the first to comment on "എൽദോ ബാവായുടെ പെരുന്നാളിന് തുടക്കമായ്"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


No announcement available or all announcement expired.