മീഖായേൽ മാർ ദീവന്നാസിയോസ് തിരുമേനിയുടെ ഓർമ്മപ്പെരുന്നാൾ

മലങ്കരയുടെ ഗർജ്ജിക്കുന്ന സിംഹം ” പുണ്യശ്ലോകനായ മീഖായേൽ മാർ ദീവന്നാസിയോസ് തിരുമേനിയുടെ ഓർമ്മപ്പെരുന്നാൾ ജനുവരി 16, 17, 18  തീയതികളിൽ പാണംപടി വി. മർത്തമറിയം യാക്കോബായ പള്ളിയിൽ പൂർവ്വാധികം ഭംഗിയായി കോണ്ടാടുന്നു.

Read More

പുണ്യശ്ലോകനായ ശാമുവേൽ മോർ പീലക്‌സിനോസ് തിരുമേനി ഞങ്ങൾക്കവേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണമേ........