മഞ്ഞിനിക്കര പ്പെരുന്നാൾ മലങ്കര വിഷനിൽ ലൈവ് ടെലിക്കാസ്റ്റ്..... ഫെബ്രുവരി 10, 11 തീയതികളിൽ ....മഞ്ഞിനിക്കര മോർ ഇഗ്നാത്തിയോസ് ദയറായിൽ നിന്നും തത്സമയം.....