കട്ടച്ചിറയിൽ വീണ്ടും അധികാരികളുടെ നീതി നിഷേധം

കട്ടച്ചിറയിൽ വീണ്ടും മൃതദേഹത്തോട് അധികാരികളുടെ നീതി നിഷേധം.റവന്യു അധികാരികൾ മൃതദേഹം തടഞ്ഞു.

 Be the first to comment on "കട്ടച്ചിറയിൽ വീണ്ടും അധികാരികളുടെ നീതി നിഷേധം"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


No announcement available or all announcement expired.