പ: റാബാന്‍ റമ്പാന്റെ കബറിടത്തില്‍ മോര്‍ തിമോത്തിയോസ് വി.കുര്‍ബ്ബാന അര്‍പ്പിച്ചു.

ചെന്നിത്തല പ: റാബാന്‍ റമ്പാന്റെ കബറിടത്തില്‍ (St.Raban Church) പ: പാത്രീയര്‍ക്കീസ് ബാവായുടെ സെക്രട്ടറി അഭി: മാത്യുസ് മോര്‍ തിമോത്തിയോസ് തിരുമേനി ഇന്ന് (09/07/2016) വി.കുര്‍ബ്ബാന അര്‍പ്പിച്ചു.

Be the first to comment on "പ: റാബാന്‍ റമ്പാന്റെ കബറിടത്തില്‍ മോര്‍ തിമോത്തിയോസ് വി.കുര്‍ബ്ബാന അര്‍പ്പിച്ചു."

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


No announcement available or all announcement expired.