മൃതദേഹം മുഴുവൻ വിശ്വസതോടും ആദരവോടും സംസ്കരിയ്ക്കാൻ മനുഷ്യവകാശ കമ്മിഷൻ ഉത്തരവിട്ടു.(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Be the first to comment on "മൃതദേഹം മുഴുവൻ വിശ്വസതോടും ആദരവോടും സംസ്കരിയ്ക്കാൻ മനുഷ്യവകാശ കമ്മിഷൻ ഉത്തരവിട്ടു."

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


No announcement available or all announcement expired.